Logo
Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Úvodné ustanovenia
1. 1. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť KONEX MEDIK, spol. s r.o., so sídlom Rastislavova 7, 04001 Košice; IČO: 31713343, zapísaná v OR OS Košice I pod spisovou značkou Sro, odd. Sro vl.:6680/V ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ alebo „KONEX MEDIK“) a na strane druhej je kupujúci (ďalej len „kupujúci“).
1. 2. Súčasťou týchto VOP je Reklamačný poriadok.
2. 1. Kupujúcim je podnikateľ.
Podnikateľom sa rozumie:
-osoba zapísaná v obchodnom registri,
-osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
-osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
-osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov."
Zákon o liekoch: zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška MZSR: Vyhláška č. 82/2012 o rozsahu priameho dodávania humánnych liekov zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti držiteľmi povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov.
3. 1. Prevádzková doba spoločnosti Konex Medik je každý pracovný deň od 8:00 do 17:00

Obmedzenie dodávaného tovaru
1. 1. V ponuke spoločnosti Konex Medik sa nachádzajú aj lieky a zdravotnícke pomôcky určené výhradne pre odborné použitie. Vzhľadom k tomu si predávajúci vyhradzuje právo skontrolovať oprávnenosť kupujúceho na zaobchádzanie s týmto tovarom. Podľa toho či a aké povolenie kupujúci má, zaraďuje predávajúci zákazníkov do tried s obmedzením resp. povolením nákupu jednotlivých druhov tovaru.
1. 2. Kupujúcemu zaradenému do tejto triedy je ZAKÁZANÉ dodávať LIEKY s výnimkou liekov obsahujúcich liečivá uvedené v Prílohe č. 1 k vyhláške č. 82/2012 Z. z., a tlačivá uvedené v zákone 362/2011 Z. z., § 120, ods. 19.

Kúpna zmluva
1. 1. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká učinením objednávky tovaru kupujúcim predávajúcemu a to: 
a) telefonicky na čísle +421 55 7266 211-9,
b) zaslaním e-mailu,
c) odoslaním objednávky cez internetový portál www.konexmedik.eu,
d) objednaním tovaru cez obchodného zástupcu,
e) priamo v sídle KONEX MEDIK. 
1. 2. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky, alebo údajov potrebných k jej úspešnému vybaveniu, pred uzatvorením kúpnej zmluvy.
1. 3. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy si hradí kupujúci sám.
1. 4. Ak sú kupujúcim objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.
1. 5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo z VOP.
1. 6. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia.

Objednávka tovaru
1. 1. Kupujúci má možnosť si zvoliť spôsob učinenia objednávky. 
1. 2. Predávajúci po prijatí objednávky overí úplnosť údajov a v prípade ich neúplnosti kontaktuje kupujúceho pre upresnenie alebo potvrdenie. Ak nie je možné kupujúceho kontaktovať z dôvodu neuvedenia kontaktných údajov, takáto objednávka nebude predávajúcim prijatá.
1. 3. V ponuke spoločnosti Konex Medik sa nachádzajú aj lieky a zdravotnícke pomôcky určené výhradne pre odborné použitie. Vzhľadom k tomu si predávajúci vyhradzuje právo skontrolovať oprávnenosť kupujúceho na zaobchádzanie s týmto tovarom a v prípade, ak kupujúci nemá toto oprávnenie, takýto tovar z objednávky odstrániť. O tejto skutočnosti bude kupujúci informovaný.
2. 1. Predávajúci zverejňuje VOP na internetovej stránke www.konexmedik.eu.
2. 2. Kupujúci učinením objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s týmito VOP súhlasí.
3. 1. Predávajúci ponúka na predaj tovar aj prostredníctvom internetového portálu www.konexmedik.eu. Ku každému tovaru predávajúci zverejňuje jeho názov, špecifikáciu, cenu a fotografiu, resp. obrázok. 
3. 2. Fotografia resp. obrázok sa môže od skutočného produktu mierne líšiť. Rozhodujúci je názov a špecifikácia produktu. 
3. 3. Kupujúci má povinnosť pred alebo počas učinenia objednávky overiť či produkt, ktorý objednáva je skutočne ten o ktorý má záujem. Za takto vzniknuté rozdiely predávajúci nenesie zodpovednosť.

Kúpna cena a platobné podmienky
1. 1. Ceny sú konečné a obsahujú aktuálne platnú daň z pridanej hodnoty. 
1. 2. Predávajúci štandardne zasiela objednaný tovar kuriérom s priloženou faktúrou. Novým zákazníkom, pri prvej objednávke, predávajúci zasiela zálohovú faktúru a tovar až po jej zaplatení. 
1. 3. Predajca poskytuje kupujúcemu splatnosť faktúry 14 dní. Kupujúci je povinný pri platbe používať variabilný symbol uvedený na faktúre. 
1. 4. V prípade, že si kupujúci želá uhradiť kúpnu cenu inak, alebo zmeniť spôsob prevzatia tovaru, oznámi túto skutočnosť predávajúcemu spolu s objednávkou.
2. 1. V prípade zasielania tovaru na adresu zvolenú kupujúcim je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru.
2. 2. Náklady spojené s balením a dodaním tovaru účtuje predajca na základe váhy tovaru nasledovne:
0-5kg       4,20 EUR
5-10kg     6,00 EUR
10-20kg   7,68 EUR
20-30kg   8,64 EUR
30-50kg   11,52 EUR
2. 3. Predávajúci neúčtuje náklady spojené s balením a dodaním tovaru pri objednávkach nad 200 EUR. 
2. 3a. Predávajúci rovnako neúčtuje náklady spojené s balením a dodaním tovaru pri objednávkach, ktorých súčasťou je tovar výrobcu Orion Diagnostica v hodnote minimálne 100 EUR.
2. 4. Náklady na dopravu nábytku a iného nadmerného tovaru účtuje predávajúci podľa celkovej veľkosti tovaru a vzdialenosti doručovania.
3. 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
a) bezhotovostne prevodom na bankový účet uvedený na faktúre, alebo zálohovej faktúre;
b) v hotovosti v prevádzke predávajúceho, v prípade priameho nákupu na prevádzke;
c) dobierkou pri prevzatí tovaru.
3. 2. Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny ostáva všetok tovar majetkom predávajúceho.
3. 3. V prípade, ak má kupujúci voči predávajúcemu záväzky, ktoré sú neuhradené po lehote splatnosti viac ako 30 dní, je predávajúci oprávnený, nie však povinný, vybaviť akúkoľvek ďalšiu objednávku kupujúceho až potom, ako mu budú takéto záväzky kupujúceho uhradené.

Dodanie tovaru
1. 1. Ak je tovar na sklade, predávajúci odosiela objednávky do 24 hod od prijatia. V prípade, že tovar nie je na sklade, dodacia doba je 4-8 týždňov, v špecifických prípadoch aj viac. O dlhšej dodacej dobe je kupujúci vždy informovaný.
1. 2. V prípade platby zálohovou faktúrou sa tovar odosiela po prijatí platby.
1. 3. Dodacie doby nie sú záväzné. Nedodržanie dodacej doby nie je dôvodom zrušenia objednávky.
1. 4. V prípade tovaru so zvláštnymi podmienkami prepravy (v chlade) predávajúci neodosiela tovar v piatok.
2. 1. Pri doručovaní nábytku alebo iného nadrozmerného tovaru prepravca nemá povinnosť pomáhať s umiestnením tovaru alebo s jeho vynášaním na poschodia. 
2. 2. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť pri doručovaní a dodaní tovaru, najmä uviesť úplnú a správnu adresu a byť k dispozícii na prevzatie zásielky.
2. 3. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať správnosť a neporušenosť zásielky. Zjavné vady vydávaného tovaru je kupujúci povinný reklamovať bezodkladne po prevzatí tovaru, najneskôr však do 3 pracovných dní.

Animated button

Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré používame na poskytovanie služieb.